Lietošanas noteikumi (spēkā no 01.01.2015)

Šie ir portāla LvListe.lv (turpmāk tekstā – Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi), kas ir saistoši visām personām (turpmāk tekstā – Lietotājs), kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgais Lietotājs ir Portālā reģistrējies vai nav.

1. Portāla īpašnieks ir SIA CityIT, reģ. Nr. 40103797134 (turpmāk tekstā – Īpašnieks), kas veic Portāla uzturēšanu un administrēšanu.

2. Portāls ir paredzēts bezmaksas vai maksas sludinājumu ievietošanai privātpersonām vai uzņēmumiem. Sludinājums ir informācijas kopums (virsraksts (nosaukums), teksts, kontaktinformācija un cita pievienotā informācija (attēli, video materiāli, interaktīvie materiāli un citi materiāli)), ko Lietotājs ievieto Portālā vienlaicīgi vai pa daļām (turpmāk tekstā – Sludinājums). Portāls izvietotā informācija ir pieejama gan interneta vietnē www.lvliste.lv, gan arī citās interneta vietnēs, sociālajos tīklos un aplikācijās, kuras pieder un/vai kuru lietošanas tiesības pieder Īpašniekam.

3. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. Īpašniekam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt un papildināt Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā no publicēšanas brīža Portālā.

4. Ja Lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas citas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais Lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram Lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus. Ja Lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad Lietotājam ir aizliegts lietot Portālu un tas ir nekavējoties jāpamet.

5. Lietotājiem ir tiesības izmantot Portāla piedāvātos bezmaksas un maksas pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma izmantošanas brīdī. Īpašniekam ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt Portālā norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

6. Portālā informācija ir pieejama latviešu un/vai krievu valodā. Informācija latviešu valodā tiek uzskatīta par noteicošo, bet informācijai krievu valodā ir informatīvs raksturs.

7. Lietotājam ievietojot Sludinājumus Portālā ir jāievēro sekojoši noteikumi:

7.1. Visiem ievietotajiem Sludinājumiem pēc satura un būtības ir jāatbilst ievietošanas brīdī spēkā esošajai Latvijas Republikas likumdošanai.

7.2. Sludinājums nedrīkst tieši vai netieši aizskart un/vai aizvainot kādas personas un/vai personu grupas godu un cieņu.

7.3. Sludinājumus Portālā ir atļauts ievietot latviešu vai krievu valodā.

7.4. Sludinājums ir jāievieto tam atbilstošās kategorijas apakškategorijā . Vienu un to pašu Sludinājumu ir aizliegts ievietot vairāk kā vienā apakškategorijā.

7.5. Sludinājumā ir aizliegts izmantot LIELOS burtus, r e t i n ā t u s tekstus, tekstus ar speciālajiem simboliem, ja tas nav nepieciešams, lai aprakstītu produktu vai pakalpojumu, bet ja tas tiek darīts, lai izceltu Sludinājumu.

7.6. Sludinājumam ir jābūt skaidram un viegli saprotamam, tam ir jāapraksta piedāvātā produkta vai pakalpojuma nozīmīgākās īpašības un tas nedrīkst būt maldinošs, nekonkrēts vai divdomīgs.

7.7. Ir aizliegts ievietot Sludinājumus par produktiem un pakalpojumiem, kuru apriti ierobežo Latvijas Republikas likumdošana (tabaka, alkohols, azartspēles, ieroči, medikamenti, narkotiskās un/vai psihotropās vielas, intīmpakalpojumi un citi). Kā arī ir aizliegts ievietot Sludinājumus, kas tieši un/vai netieši aicinātu uz jebkādām nelikumīgām darbībām, kas ir pretrunā ar ievietošanas brīdī spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

7.8.  Ir aizliegts ievietot Sludinājumus ar erotisku, pornogrāfisku un/vai vardarbīgu raksturu.

7.9. Aizliegts Sludinājuma nosaukumā (virsrakstā) izmantot nekonkrētas frāzes un saukļus, tādus kā, bet ne tikai - “Ieskaties šeit”, “Lētākais piedāvājums”, “Super cena” un citus.

7.10. Aizliegts Sludinājuma tekstā izvietot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni, e-pastu, web adresi un citu), tā ir jānorāda speciāli paredzētajos laukos.

8. Īpašnieks patur tiesības, bez iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojumiem dzēst jebkuru Sludinājumu no Portāla. Maksa par dzēstajiem Sludinājumiem netiek atlīdzināta.

9. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par Portālā publicētā Sludinājuma saturu un informācijas patiesumu.

10. Īpašnieks nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem un/vai neērtību ko radījusi Portāla pieejamība vai Sludinājumi, kas tikuši publicēti Portālā.

LvListe.lv © 2017 CityIT SIA. Visas tiesības aizsargātas.
Apmeklējot un lietojot šo lapu Jūs piekrītiet Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai. Visi izmantotie zīmoli un logo pieder to īpašniekiem.

RSS Feed Facebook Draugiem